Cập nhật01:14:43 AM GMT

Bạn đang xem: Tin 24h Tin quảng cáo Mẫu đơn xin miễn giảm học phí và hỗ trợ kinh phí học tập

Mẫu đơn xin miễn giảm học phí và hỗ trợ kinh phí học tập

Email In PDF.

Phụ lục I
(Kèm theo Thông tư liên tịch  số 29 /2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày  15  tháng 11    năm 2010 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
(Dùng cho cha mẹ trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông)

Kính gửi: (Tên cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông)


Họ và tên (1):
Là Cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (2):
Hiện đang học tại lớp:             
Trường:                    
Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 49)
Căn cứ vào Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét để được miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành.

                                                            .........., ngày     tháng    năm
                                                                          Người làm đơn (3)
                                                                   (Ký tên và ghi rõ họ tên)(1) Đối với đối tượng là trẻ em mẫu giáo ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ), đối với học sinh phổ thông ghi tên của học sinh.
(2) Nếu là học sinh phổ thông trực tiếp viết đơn thì không phải điền dòng này.
(3) Cha mẹ (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông.
 
Phụ lục II
(Kèm theo Thông tư liên tịch  số 29 /2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày  15  tháng 11    năm 2010 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BÙ HỌC PHÍ

(Dùng cho cha mẹ trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông ngoài công lập)

 

Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo/sở giáo dục và đào tạo (1)

Họ và tên (2:
Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (3):
Hiện đang học tại lớp:             
Là học sinh trường:
Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 49)
Căn cứ vào Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ, em làm đơn này đề nghị được xem xét để được cấp bù học phí theo quy định và chế độ hiện hành.

                                                            .........., ngày     tháng    năm

                                                                          Người làm đơn (4)
                                                                   (Ký tên và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Cơ sở giáo dục ngoài công lập (4)


Xác nhận em: ..................................................................................................
Hiện đang học tại lớp ................ Học kỳ: ................... Năm học: ..................


                                                                  ............,ngày  ....  tháng ..... năm ...........
                                                                                   Thủ trưởng đơn vị
                                                                                    (Ký tên, đóng dấu)(1) Trẻ em học mẫu giáo, học sinh trung học cơ sở gửi phòng GD và ĐT; học sinh học trung học phổ thông gửi sở GD và ĐT.
(2) Đối với đối tượng là trẻ em mẫu giáo ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ), đối với học sinh phổ thông ghi tên của học sinh.
(3) Nếu là học sinh phổ thông trực tiếp viết đơn thì không phải điền dòng này.
(4) Cha mẹ (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông.
(4) Nhà trường xác nhận theo từng học kỳ.
 

 

 

 

Phụ lục III
(Kèm theo Thông tư liên tịch  số 29 /2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày  15  tháng 11    năm 2010 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP TIỀN HỖ TRỢ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

(Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập)

 

Kính gửi: Phòng lao động-thương binh và xã hội (cấp huyện)

Họ và tên:
Ngày, tháng, năm sinh:
Nơi sinh:
Họ tên cha/mẹ học sinh, sinh viên:
Hộ khẩu thường trú (ghi đầy đủ):
    Xã (Phường): .........................    Huyện (Quận): .....................
    Tỉnh (Thành phố): ...................................................................
Ngành học:                                      Mã số sinh viên:
Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 49)
Căn cứ vào Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét, giải quyết để được cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành.


                                                            .........., ngày .... tháng .... năm ............
                                                                          Người làm đơn
                                                                   (Ký tên và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập

Trường:  .........................................................................................................
Xác nhận anh/chị:  .................................................
Hiện là học sinh, sinh viên năm thứ ..... Học kỳ: ..............Năm học............ lớp ............. khoa ......... khóa học.......... thời gian khóa học..........(năm) hệ đào tạo .................. của nhà trường.
Kỷ luật: ........................... (ghi rõ mức độ kỷ luật nếu có).
Số tiền học phí hàng tháng: ....................... đồng.
Đề nghị phòng lao động - thương binh và xã hội xem xét giải quyết tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho anh/chị ............................... theo quy định và chế độ hiện hành.


                                                                       .........,ngày ..... tháng  .....  năm ...........
                                                                                       Thủ trưởng đơn vị
                                                                                       (Ký tên, đóng dấu)
 

 

Phụ lục IV
(Kèm theo Thông tư liên tịch  số 29 /2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày  15  tháng 11    năm 2010 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP

(Dùng cho cha mẹ trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông theo quy định tại điều 6 Nghị định số 49/2010/NĐ-CP)


Kính gửi: Phòng lao động -thương binh và xã hội (cấp huyện)

Họ và tên (1):  
Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (2):
Hiện đang học tại lớp:             
Trường:                    

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 49)

Căn cứ vào Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét để được cấp tiền hỗ trợ chi phí học tập theo quy định và chế độ hiện hành.

                                                            .........., ngày ....  tháng  .... năm ...........
                                                                          Người làm đơn (3)
                                                                   (Ký tên và ghi rõ họ tên)


(1) Đối với đối tượng là trẻ em mẫu giáo ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ), đối với học sinh phổ thông ghi tên của học sinh.
(2) Nếu là học sinh phổ thông trực tiếp viết đơn thì không phải điền dòng này.
(3) Cha mẹ (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông.

Quảng cáo VIP 1

Quảng cáo VIP 2

 

Quảng cáo VIP 3

Ảnh đẹp Tây nguyên

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.